Program Committee

Program Committee Chair: 
Ping LU   (USA)

 

Program Committee member:
George ZHU                   (Canada)
Christopher DAMAREN   (Canada)
Henry LEUNG                (Canada)
Hugh LIU                       (Canada)
Albert C. J. LUO             (USA)
Tom  SHIH                     (USA)
Beom Heo MOON           (Korea) 
Sangjeong  LEE              (Korea)
Guangjun LIU                (Canada)
Hui HU                          (USA) 
Chin-Hsiang  CHENG    (Chinese Taiwan)
Shaojun  FENG              (UK)
Huamin JIA                    (UK)
Cheng-Lung WU            (Australia) 
… 

Copyright © 2016-2018 ICASSE Allright Reserved.